พระเทพมังคลาจารย์

พระวิมลญาณมุณี

พระมหานิคม มหาภินิกฺขมโน

พระมหาอุ่น พลปุญฺโญ

พระครูปลัดฐนพงค์
ขนฺติวโร(หลวงตา)

พระครูใมฏีกาไพบูลย์
อินฺทปญโร

บทความทางพุทธศาสนา

วิสาขบูชารำลึก

วิสาขบูชารำลึก
2425

มาฆบูชารำลึก

makabucha-memory
1320

ปาฏิหาริย์พระธาตุจอมคีรีศรีเป็งขอก

2012-03-01-14-32-23
11071

ปาฏิหาริย์พระเจดีย์แก้ว

2012-03-01-14-32-22
11152

ภูมิสถานวัดท่าตอนทั้ง ๙ ชั้น

ร้านค้าวิสาหกิจฯ

ยอดผู้ชม

085862
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
804
470
4239
73657
804
32369
85862

Your IP: 54.211.236.52
เวลา: 2015-04-01 17:32:43

การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำศาสนาฯ


การฝึกอบรมหลักสูตร

ผู้นำศาสนากับการจัดการความขัดแย้ง และ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในสังคมไทย

และ

โครงการอบรม  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ๘  อำเภอตอนเหนือ

ณ หอประชุมพระปริยัติวิธานโกศล  วัดท่าตอนพระอารามหลวง  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย  เชียงใหม่

ระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

โดย  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  

ร่วมกับ  มูลนิธิสถาบันการศึกษา และพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่

.................................................................

              พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๘๙ รูป  ทุกรูปเป็นเจ้าคณะ - พระสังฆาธิการ  เป็นพระธรรมทูต  และประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  ( แปดอำเภอตอนบน )  อำเภอแม่อาย - อำเภอฝาง - อำเภอไชยปราการ - อำเภอเชียงดาว - อำเภอพร้าว - อำเภอแม่แตง - อำเภอแม่ริม - อำเภอเวียงแหง, 

              เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน

              เวลา  ๑๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  ชี้แจงวัดถุประสงค์ของโครงการ และ การฝึกอบรม

                                                          - โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

              เวลา  ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.   ท่านณรงค์  ทรงอารมณ์  ผ.อ.สนง.พุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

                                                           กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

              เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  พระราชปริยัติเมธี  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

                                                          ให้โอวาท  และเปิดประชุมการฝึกอบรม

              เวลา  ๑๐,๓๐ - ๑๑.๑๕ น.  ท่านณรงค์  ทรงอารมณ์  ถวายความรู้  เรื่องการสนองงานคณะสงฆ์

                                                           ของสำนักพระพุทธศานาจังหวัดเชียงใหม่

              เวลา  ๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.  พักฉันภัตตาหารเพล

ภาคบ่าย

              เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.  ถวายความรู้โดยวิทยากรจากกรุงเทพฯ

                                                          - ดร.นพ.บรรพต  ตันธีรวงศ์  และคณะ

                                                          - อ.ดร.ผกาวดี  สุพรรณจิตวนา

ภาคกลางคืน

             เวลา  ๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.  สัมนากลุ่ม  แลกเปลี่ยนแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

                                                          ของแต่ละอำเภอ  และเสนอปัญหาของการเผยแผ่ต่อประธาน ฯ

                                                          ..................................................................


วันอังคารที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕

ภาคเช้า

          เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ถวายความรู้โดย

                                              - ดร.นพ.บรรพต  ตันธีรวงศ์  และคณะ

                                              - อ.ดร.ผกาวดี  สุพรรณจิตวนา

ภาคบ่าย

          เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ถวายความรู้โดย

                                              - ดร.นพ.บรรพต  ตันธีรวงศ์  และคณะ

                                              - อ.ดร.ผกาวดี  สุพรรณจิตวนา

ภาคกลางคืน

          เวลา  ๑๘.๐๐ - ๒๒. ๓๐ น. พระราชปริยัติเมธี  เป็นประธานการสัมมนากลุ่ม

                                                เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

                                                ................................................


วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๕

ภาคเช้า

          เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ทัศนศึกษา   ดูงานวัดท่าตอน พระอารามหลวง

                                             ถวายความรู้ โดย พระราชปริยัติเมธี

                                             รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดท่าตอน

ภาคบ่าย

          เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ถวายความรู้โดย

                                              อ.โสต  สุตานันท์

                                              ผู้พิพากษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ 

          เวลา  ๑๔.๓๐ น. พระเทพปริยัติ  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

                                  มอบวุฒิบัตรให้พระภิกษุผู้รับการฝึกอบรมฯ

                                  ให้โอวาท  ปิดการฝึกการอบรม 

                                   .....................................................


 

..คลิกที่นี้เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติ่ม..


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2012-03-04-11-11-03
15279

ภาพวีดีโอ

วัดท่าตอน | สมเด็จพระโลกนาถศาสดาจารย์จตุรพิธพรประทานประชาชน...

230257
64

วัดท่าตอน | เทศกาลกิ๋นวอชาวลาหู่อำเภอแม่อาย

01021501
41

วัดท่าตอน | พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่...

010215
47

วัดท่าตอน วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

chaday58
47

พิธีต้อนรับสมณศักคิ์-พัดยศ วัดสวนดอก...

271257
76

วัดท่าตอน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗

khatine57
140